63 huisomroepen


De vereniging zet zich in voor de ruim 60 aangesloten huisomroepen in Nederland.

De VHN stelt zich ten doel:

·  het bevorderen en begeleiden van datgene wat dienstig kan zijn
   tot ontwikkeling en verbetering van het huisomroepwerk in Nederland;

·  het behartigen van de belangen van de leden.

·  het onderhouden van contacten met overheden en instanties die van nut kunnen zijn
   voor de leden.

De VHN tracht dit doel te bereiken:

·  door het houden van vergaderingen en eventuele studiedagen, waarin
   de onderwerpen betrekking hebben op het huisomroepwerk.

.  service verlenen aan haar leden o.a. afkoop Buma en Videma rehten
   collectieve discotheek t.b.v. alle leden

·  door het instellen van werkgroepen c.q. commissies uit de leden of daarbuiten
   die aan het bestuur rapport uitbrengen over de uitvoering en voortgang
   de door hen ontvangen opdracht;

·  door het uitgeven van een digitale verenigingsperiodiek;

·  door een goede relatie en verstandhouding te bevorderen met natuurlijke personen
   of rechtspersonen die op een of andere manier van belang zijn voor of betrokken zijn
   bij het huisomroepwerk.

·  door het verzamelen van (voor de genoemde activiteiten benodigde) financiële middelen;

·  door het verlenen van facilitaire activiteiten voor de huisomroepen en de regio’s;

·  door alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Diensten

De VHN heeft een aantal diensten voor haar leden ontwikkeld.
Met vragen of het verkrijgen van gedrukte informatie over de VHN kan men terecht bij de
secretaris.