ALV 2020 op 26/9


Allereerst maar even een mededeling als gevolg van het Coronavirus.  Het virus gaat ook aan de VHN niet onopgemerkt voorbij. Bijeenkomsten met een relatief grote groep is niet echt een goed idee in deze virus tijden. Wij hadden aanvankelijk een ALV gepland voor 9 mei a.s., maar deze  in verband met de coronacrisisis deze verplaatst naar 26 september.


Zalencentrum De Brink, Krulweg te Bennekom. Telefoon 0318-415621.
Aanvang: 10.30 uur tot ca 15.30 uur.

ALV 2019;

gehouden op: 18 mei in Zalencentrum De Brink Bennekom (uitnodiging + notulen kunnen i.v.m.privacywetgeving niet meer openbaar op de site maar volgen per mail naar de ledensecretariaten)

 

Onderstaand treft u als naslagwerk nog enige 2018 linken naar de toen gebruikte ALV documenten.
(na openen kunt u de eventueel de documenten opslaan/printen als PDF) 

VHU bewaarexemplaar incl ALV documenten

Jaarverslagen: 

voorlopig verslag ALV2018

-        Opening:

Jan Boedeltje opent de vergadering en vraagt een moment stilte voor de op 23 juli 2017 overleden Eef Jansen. De uitvaart geweest stilte.

Iedereen heeft stukken ALV ontvangen. Jan vraagt of er nog aanvullingen zijn ?? Die zijn er niet.  Jan heeft zelf nog een aanvulling- Dit gaat over de Wet op de privacy. Jan geeft aan dat wij daar als VHN bestuur nog niet klaar voor zijn.

-        Vaststelling van de agenda zoals die naar de leden is gestuurd blijft dus ongewijzigd.

-        Vaststelling van het aantal stemgerechtigden:   37 personen.  Walter geeft aan dat ROSA  moet nog komen. De aanwezigen vertegenwoordigen 16 stemgerechtigde omroepen.

-        Vaststellen van de notulen van de ALV 2017.  Zijn hier nog vragen over en of wijzigingen ?  Geen vragen en/of wijzigingen van de aanwezigen. De notulen worden  daarmee vastgesteld.

-        Ingekomen stukken: Behoudens aan en afmeldingen geen ingekomen stukken:   Afmeldingen…….

-        Mededelingen :  Jan stelt dat het het Bestuur  van deVHN moeilijk is gevallen om te zoeken naar een nieuwe penningmeester. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij RSO Frans Kroon.  Het bestuur heeft Frans gevraagd of hij de bestuurstaak van penningmeester  van Ton  over zou willen nemen.  Frans heeft hierin toegestemd en heeft samen met Ton de taak bekeken en  zowel Ton als het bestuur is hier erg positief over en als bestuur  bevelen  wij de vergadering aan Frans later te benoemen tot penningmeester van de VHN.

-        Frans  wordt in de gelegenheid gesteld zich voor te stellen aan de vergadering. Frans is  44 en woont in Groningen. En is lid van de RSO. Hij is  begonnen in Schemerda. Hij heeft Radio presentatie gedaan met oa straat interviews. Omdat hij het radio maken leuk vond, heeft hij een cursus “radio maken”  gevolgd.  In RSO. 2005 komt hij bij de RSO. Hij wordt eerst secretaris van de  RSO.  En in 2008 penningmeester . De RSO  is begonnen in 1983 als radiogroep Groningen. Het heeft  22 vrijwilligers die nu  radio en tv programma’s maken met live stream 24 / 7 en tv in tehuizen. Frans heeft een  Commerciële financiële achtergron. Hij werkt bij Mercedes, waar hij probeert  grote klanten voor Mercedes te behouden en binnen te halen. Hij werkt vanuit Utrecht. Hij werd door Jan benaderd en gevraagd voor het penningmeesterscha van de VHN en hij is heel enthousiast over het vervullen van deze taak. Ton heeft de lopende zaken het afgelopen jaar nog steeds behartigd. Ton zal samen met Frans de financiele stukken etc  later op de vergadering behandelen. Ton is niet verloren voor de VHN. Hij wordt penningmeester van de Stichting Financieel Beheer.

-        Jan geeft aan dat we vorig jaar afscheid genomen hebben van Harry Pater en Frans van Berckel.  Een etentje in Ellecom met  bijbehorend cadeau voor beiden, vormde het passende afscheidscadeau voor hen .

Jan refereert aan de toegestuurde stukken  waarin de diverse jaarverslagen zitten. Hij loopt nu door de diverse jaarverslagen heen en vraagt de vergadering om goedkeuring.

 

Jaarverslag secretariaat.  Zijn daar nog op of aanmerkingen over ?  Nee dan is het verslag bij deze goedgekeurd.

Jaarverslag verzekeringen:  Zijn daar nog op of aanmerkingen over ?  Nee dan is het verslag bij deze goedgekeurd.  OPMERKING !  Door omstandigheden is vorig jaar nog geen factuur gestuurd. De rekening wordt binnenkort alsnog nagestuurd.

Jaarverslag van huis uit:  Opmerkingen …. Geen: Dus goedgekeurd.

Jaarverslag hip:  Opmerkingen … Geen: Dus goedgekeurd.

Jaarverslag Nationale discotheek:  Op of aanmerkingen …… Geen: Dus goedgekeurd. 

Arnold Scheele heeft vraag bij het jaarverslag van de nationale discotheek . Er is een bedrag gereserveerd van 3000 euro. Waar is dat voor. Dit voor aanschaf van materiaal voor de vernieuwde discotheek, cloud-opslag en eventuele reiskosten die Ben moet maken om bij sommige leden voor de installatie van de schijf en een introductie te verzorgen.

-        Financiële verantwoording 2017:  

De Balans is eenvoudig, aan het eind van het jaar staat er geld op de bank

Vordering  die vernoemd staan,   betreft verzekeringen die nog moeten worden geïncasseerd.

Vermogen is onveranderd  ivm afspraken met de Stichting Financieel Beheer. Wij hebben geen eigen vermogen als VHN . Begroting  loopt dus glad.  Schuld is 500 ivm de creditpost  verzekering.

-        Winst en verlies rekening

€13.800 komt van de Stichting Financieel Beheer

We hadden vorig jaar 65 betalende leden.

Kosten die vernoemd worden zijn o.a.  agv de bestuurswissel . Het bestuur is  uit eten geweest voor een afscheid van Frans en Harry.   Verder  de nationale discotheek  . Contract  met de RANO stopte, na het besluit van het opheffen van de opslag van de Nationale Discotheek.   2 gebudgetteerde maanden  hoefden we uiteindelijk niet te betalen. Dus €1.400 euro hoefde niet te worden uitgegeven

De kosten begroot voor Van Huis uit werd niet gebruikt, ivm omstandigheden is het er nog niet van gekomen. Budget nog niet gebruikt.

Hip  heeft haar budget ook niet helemaal uitgegeven.

Verzekeringen – kosten  

Vraag  van Jan Wissink-  Omroep Tiel . Hij ziet een  verschil  van 50 euro mbt binnengekomen en betaalde kosten mbt verzekeringen.  Jan geeft aan dat dit bestuurs verzekeringen betreft. De bestuursleden zijn voor de VHN activiteiten ook centraal verzekerd.

Ton wordt gevraagd voor de financiële verantwoording. 

-        Verslag kascommissie

Dirk –Jan Roos spreekt namens de kascommissie. Zij hebben de  stukken doorgenomen en zijn tevreden over de administratie en de financiën.  Decharge moet nog opgesteld worden. Walter stuurt dit naar Dirkjan en andere leden kascommissie.

-        Begroting wordt doorgenomen: 

Arnold Scheele heeft een vraag over de begroting voor de  Nationale Discotheek.  Er is geen onderbouwing voor de € 3.000 die is opgenomen. Technisch is er vorig jaar een harde schijf gemaakt onder kostprijs. Maar werking was niet goed volgens verschillende leden. En veel vervuiling. Ben heeft dit opgepakt en opgeschoond.  Zodat leden die nu weer goed kunnen gebruiken. Ben denkt dat we  dat bedrag niet nodig hebben. Maar het budget is voor het wellicht op locatie installeren bij lid omroepen, het huren van “Cloud” ruimte voor opslag van updates etc.

Jan vraagt aandacht voor de aanvraag voor jubileum bijdrage.  VHN heeft jubileum bijdrage mogelijkheid. De omroep in kwestie moet die echter zelf aanvragen.

Verder zijn er geen vragen bij de aanwezige leden.  Hiermee wordt het financiële deel van de ALV afgesloten.

Jan doet nog aanvulling. Nav verslag kascommissie verlenen de leden verlenen het bestuur decharge. voor het gevoerde beleid 2017.

-        Hiermee is ook de begroting tevens officieel vastgesteld.

-        Kascommissie vaststelling voor 2018 stukken. Herbet Tieleman Ton Kolmeijer Dirk jan roos waren het dit jaar. Volgend jaar Ton Kolmeijer, Dirk Jan Roos en Marcel Verheijden meldt zich aan als reserve.

-        Vaststellen Contributie 2019. Gelijkblijvende contributie 25, per jaar. Geen bezwaar. Dus vastgesteld.

-        Bestuursverkiezing   Ben Smeets is volgens rooster aftredend. Hij is herkiesbaar en voordracht er dient te tevens te worden gestemd op de aanbeveling van het bestuur voor Penningmeester Frans Kroon.  AUB stembriefjes invullen . Vrijwilligers voor stemmentelling  Corrie Thelen  Omroep Delta  en  Jan Wissink Ziekenomroep Tiel samen met  Walter

IVM stemmen telling  wordt de vergadering geschorst tot 11.30 

Stemmen geteld. Commissie wordt door Jan Boedeltje namens de vergadering bedankt voor het tellen. 15 geldige stemmen. Ben Smeets wordt herkozen met 14 stemmen voor en 1 blanco  Frans Kroon wordt met 15 stemmen voor, gekozen tot penningmeester. Beide heren worden door Jan Boedeltje namens de vergadering gefeliciteerd

-        Rapportage bestuursactiviteiten.

Afgelopen jaar veel gebeurd binnen bestuur. Bestuurswisselingen heeft veel extra werk gekost. Overlijden van vrouw van secretaris waardoor veel  is blijven liggen. Nu staat echter een en ander weer op de rails. Ben heeft heel veel werk verricht  oa. Ook voor de website.  Ben heeft vorige zaterdag een Demo gegeven bij ROZO bij HIP  en deelnemers waren laaiend enthousiast over zijn nieuwe systeem voor de Nationale Discotheek schijf. Het programma zal kosteloos worden gegeven aan de leden die vorig jaar een schijf hebben gekocht. Ben zal dit bij omroepen installeren. De originele schijf bevatte veel slechte kwaliteit bestanden en zoeken was moeilijk en dus vindt het bestuur dat die schijven gratis omgeruild moeten worden .

Bij het voorbereiden van buma stemra subcontracten bleek dat veel adres gegevens onjuist waren.  Dit heeft veel tijd gekost om onze ledenlijst weer helemaal up to date te krijgen. Jan doet een oproep om wijzigingen binnen de omroep zowel qua adres, maar ook personele wijzigingen graag gelijk door geven aan de secretaris van de VHN. 

-        VHU Wat betreft de VHU is  hier afgelopen jaar te weinig aandacht voor geweest.  VHU is nu op de rit gezet . Gerry doet een oproep aan de leden om haar uit te nodigen als er speciale uitzendingen zijn of speciale gelegenheden. Gerry heeft op dit moment twee uitnodigingen liggen. 1 voor het 50 jarig bestaan van de IRON  maar ook een uitzending bijwonen bij BOX TV.

-        Gerry roept tevens op om de VHU te gebruiken om met elkaar te communiceren en  nieuwe dingen met elkaar te delen zodat niet iedereen steeds weer opnieuw het wiel moet uitvinden. De VHU is daarvoor het ideale middel.

-        Ben vraagt de website te bezoeken en om de gegevens te controleren  en de kwaliteit van het logo te bekijken en het eventueel op te sturen indien het huidige niet voldoet.

De vernieuwde Nationale discotheek van Ben.  Ben legt uit dat er heel veel dubbel bestanden in zaten en  veel te veel mappen. Je moest veel te veel mappen doorworstelen om een nummer te vinden. Niet goed van kwaliteit en niet gebruiksvriendelijk.  Iedereen kan nu echter direct aan de slag met de vernieuwde discotheek.

-        Ewald  mbt HIP. Ewald sluit zich aan  bij  Gerry.  De HIP bijeenkomsten hebben een losse bijeenkomst structuur, we delen daar veel met elkaar.  In Zevenaar hebben we het internet handboek geïntroduceerd. Dit staat nu ook online. Herbert heeft gekeken naar de mogelijkheden naar een universele VHN app. HIP heeft ook gekeken naar het afsluiten van een streaming dienst voor VHN . Dit is niet gelukt.    Ziggo gaat alles digitaal doen. Iedereen die nu nog analoog uitzend heeft dan problemen.  Binnen de HIP worden contacten gelegd met omroepen die dezelfde problemen hebben, en daar wordt dan direct informatie over uitgewisseld.

-        Als omroepen het leuk vinden kunnen ze zich aanmelden. En Ewald vraagt ook om te proberen andere  omroepen in jouw buurt te enthousiasmeren.

De voorzitter vraagt of de leden nog iets kwijt willen op deze AlV:

 Wijnand Burg  zegt dat we Buma Stemra  als overkoepelend contract hebben afgesloten als VHN. Maar hoe zit dat met video . Zou het niet mogelijk zijn om voor Videma  eveneens een dergelijk algemeen VHN contract af te sluiten. Omdat veel leden hebben immers video toepassingen en natuurlijk staan nu in de  nationale discotheek ook beeld bestanden en niet alleen maar muziekbestanden .  Jan beloofd dat dat een volgende stap wordt voor het bestuur om daar samen naar te gaan kijken met Videma.

Marcel Verheijden : Hij zou voor een volgend jaar na de ALV graag een informeel samenzijn zien.   En kunnen we als VHN  niet gezamenlijk invulling geven aan de dag van de huisomroepen.  Bovendien is het niet mogelijk voor de VHN te werken aan een nationale uitstraling en het profileren van onze  leden als zijnde lid  van de VHN. Jan geeft aan over deze dire onderwerpen als VHN bestuur zeker te willen nadenken.

Theo Laumans TZBO Tegelen. Hij wil een paar dingen kwijt aan de vergadering.  TZBO heeft  bezoek gehad van Ewald en Gerry bij het afscheid van  Sake, daarvoor dank. Het vertrek van Sake is een groot verlies voor TZBO.  Zij missen enorm de kennis die hij had en zijn enthousiasme.  Theo Laumans  is geweldig blij met Ben en zijn aanbod om hen te leren  met het nieuwe Discotheek systeem om te gaan. Zij gaan Ben dan ook vragen een introductie te komen geven aan alle leden.

De vergadering geeft aan dat het werven van vrijwilligers nog steeds heel moeilijk blijft voor veel omroepen. Jan geeft aan dat hij dit probleem ook vanuit zijn omroep kent. Hij zegt dat het moeilijk werven is ook via de vrijwilligersbank, maar ook via directe wervingsacties geeft ook maar weinig resultaat. Er zijn natuurlijk wel landelijke cursussen om ledenwerving te leren.

Ben geeft ivm vrijwilliger werving aan, dat op de laatste HIP vergadering Box TV aan heeft gegeven dat  in tehuizen de cliëntenraad vervangen gaat worden door  de mantelzorgraad. Dus familieleden van bewoners van tehuizen gaan dan voor bewoners die zelf niet capabel zijn zitting nemen in die raad. Dat is ook gelijk een goede insteek voor vrijwilliger werving. Mensen die een band hebben met bewoners zijn vaak eerder geneigd om ook een vrijwilligers rol te vervullen.

Ted Sabé van BOX TV voegt daar nog een toelichting aan toe met dezelfde strekking. Tevens wil hij ook nog even kwijt dat de Nationale discotheek zoals Ben hem nu heeft uitgebreid, opgeschoond en heeft ingericht geweldig is. En hij beveelt het collega omroepen dan ook van harte aan.  Maar wat Ted toch het aller aller mooiste vindt van zijn omroepwerk, is om samen iets moois te maken voor en en samen met mensen

Jan wissink heeft veel moeite vrijwilligers te werven. Zij hebben hun omroep ook een andere naam gegeven als gevolg van veranderingen in het  ziekenhuis.  Zij heten nu Zorgomroep Rivierenland . Het ziekenhuis zit  sinds 62 anders in elkaar. Vroeger waren ze een draadomroep nu neemt iedereen eigen laptop ipad mee en zorgt voor zijn eigen entertainment voor de korte tijd dat ze opgenomen worden in het ziekenhuis. Ziekenhuis Tiel heeft onderzoek hogeschool  laten doen…. Het resultaat is: “Wij hebben jullie niet nodig”. Nu heeft de omroep nog slechts 10-11 leden. Moeilijk is het om je op een andere manier te profileren.   Jan zegt dat de  trend is van ziekenhuis naar verzorgingstehuizen.  Mensen zijn daar voor lange tijd.  Collega’s geven Jn het advies, laat de activiteiten begeleiding weten dat je er bent. Tevens de lokale krant  en uiteraard het interne blad van het tehuis waar je actief bent etc. 

Noud Struijk van ROZO Radio, Oosterhout geeft aan dat ROZO in 2006 verbannen werd uit het Amphia z iekenhuis in een bezuinigingsronde. Toen is ROZO met internet radio begonnen en heeft tegelijkertijd contact  gezocht met verzorgingstehuizen.  ROZO biedt de tehuizen toegevoegde waarde foor muziekmiddagen te organisren op de openbare maar zeker ook op de  gesloten afdelingen.  Als je voor het tehuis een toegevoegde waarde hebt, ben je belangrijk. Sinds 1 febr. Is ROZO nu terug naar haar roots…..nu weliswaar geen ziekenhuis maar een verzorgingstehuis die mede voor de huisvesting zorgt. Senioren collectief is een samenwerkend verband vor activiteiten in dat tehuis. ROZO gaat hier een saamenwerking mee aan.. Studio deur staat open. Aantal jaren geleden werd presentje terug getrokken  ROZO doet ieder jaar 400 kadootjes .  Je moet jezelf profileren.  Mensen moeten steeds weer herinnert worden aan de radio….organiseer  een open dag etc.

Jan Wissink geeft aan dat zij een nieuwe studio hebben op een andere locatie en dus niet zichtbaar.  Met die afstand tot de doelgroep neemt ook de aandacht af.

Nog andere opmerkingen…… Arnold Scheele…. Verpleeghuis patiënten zijn  tegenwoordig doorgaans al erg slecht als ze daar opgenomen worden. Hij vraagt zich af of het niet mogelijk is om meer de aandacht te vestigen op eenzame thuiswonende ouderen, dus maw  thuiszorgpatiënten.  Is het niet een idee om thuishulp organisaties te laten weten dat je er bent en dan via een thuiszorg krantje of zo  laten weten dat je er bent en wat je doet.

Er zijn diverse opmerkingen binnen de vergadering mbt samenwerking met lokale omroepen. Het bestuur geeft aan dat ten eerste ons Buma Stemra contract daarvoor niet bestemd is, maar ten tweede is dat ook niet de juiste oplossing om een huisomroep staande te houden. Het werkt meestal niet. De huisomroep delft vrijwel altijd het onderspit. De lokale omroep maakt gebruik van de vrijwilligers van de huisomroep, maar de huisomroep krijgt er weinig voor terug en meestal alleen uitzendtijd op onmogelijke tijden.   

Ewald geeft nog even een toelichting op de Vhn app. Er zijn nu 28 omroepen met internet  stream…… vVia de VHN website kun je die omroepen nu direct online aanklikken en beluisteren.  Dus iedere omroep met een stream kan daar gelijk op inhaken.  Technisch is hiermee het probleem getackled.

Reinout Coehoorn vraagt: Is het niet nodig dat de VHN haar  contract  met buma stemra aanpast ivm programma maken voor de zorg. Veel mensen die thuis verzorgd worden  hebben nu nog geen internet / ipad/ tabl. Maar dat gaat wel komen. Het bestuur geeft aan dat als je programma voor de doelgroep van je tehuis wordt gemaakt en daarvoor wordt uitgezonden dat dan de thuiszorg patient daar online van mee mag genieten, zonder Buma Stemra aanpassing.

Herbert Tieleman RAZO … je moet relevant blijven. RAZO maakt interviews met bv zorgverleners uit de regio. Bv fysiotherapeut of orthopedisch schoen specialist of huisarts etc. Deze interviews zijn nadat ze voor de doelgroep zijn uitgezonden on demand voor iedereen te beluisteren. Focus ligt nu op informatie…. Pod casten mag.  Maar moet eerder uitgezonden zijn. RAZO haalt voor de on demand service de muziek er onderuit. Zij herhalen alleen gesproken woord.  Mensen zoeken online vaak naar een specifiek onderwerp….en vinden dan het uitgezonden item.. en dus de omroep.

-        Rondvraag.   Herbert Tieleman  heeft vraag mbt Privacy wetgeving  ……   Gaat het bestuur richtlijnen geven voor de VHN.   Zijn er al mensen die het gedaan hebben  ??  Het bestuur geeft aan er naar te zullen kijken en een richtlijn te zullen geven na de volgende bestuursvergadering. Hans Peters van TV Radio Mozaiek geeft aan er al mee bezig te zijn en is welwillend om er een informatief document voor op te stellen zodat alle omroepen daar hun voordeel mee kunnen doen. Blijkbaar is het zo dat als je minder dan 250 leden hebt, je  geen registratieplicht hebt,  maar wel documentatieplicht. Je hebt informatie plicht naar je leden toe.  Het valt best mee……  Na 25 mei zal er landelijk door ca 40 ambtenaren worden gecontroleerd op naleving, dus dat zal voor kleine organisaties in eerste instantie wel meevallen.  Belangrijk is wel dat je ermee bezig bent.

Mbt privacy van tehuis clienten……Jan Boedeltje geeft aan dat omroep Viviana een bord aan de entree van de zaal plaatst met de mededeling dat “deze uitzending wordt opgenomen en gefilmd”.  Clienten kunnen dan zef beslissen of zij daar ja of nee bij willen zijn. Bij dementerende mensen ligt dat echter wel wat anders. Zij kunnen die beslissing immers niet meer zelf nemen.

12.49 uur  ……  Afsluiting van de vergadering en  lunch