De vereniging zet zich in voor de 52 aangesloten huisomroepen in Nederland.

De VHN stelt zich ten doel:

  • het bevorderen en begeleiden van datgene wat dienstig kan zijn   tot ontwikkeling en verbetering van het huisomroepwerk in Nederland;
  • het behartigen van de belangen en onderhouden van contacten met instanties die van nut kunnen zijn voor de leden.

De VHN tracht dit doel te bereiken:

  • Info meetings, waarin de onderwerpen betrekking hebbend op het huisomroepwerk.
  • service verlening aan haar ledenm.b.t. afkoop Buma + Videma rechten
  •  collectieve discotheek  400.000 bestanden t.b.v. alle leden
  • Produceren van digitaal tehuizen entertaiment middels haar Cloud
  •    door het uitgeven van een digitale verenigingsperiodiek.
  • service verlening bij programmadeling + fondsenwerving
  • ·  door een goede relatie en verstandhouding te bevorderen met natuurlijke personen   of rechtspersonen die op een of andere manier van belang zijn voor of betrokken zijn   bij het huisomroepwerk.
  • door het verzamelen van (voor de genoemde activiteiten benodigde) financiële middelen;

Diensten

De VHN heeft legio diensten ontwikkeld voor haar leden, info hierover treft u op deze site.
Met vragen of het verkrijgen van gedrukte informatie over de VHN kan men terecht bij de secretaris.

Veel is vastgelegd d.m.v. statuten en protocollen welke u HIER  kunt inzien